Διαχείριση Έργων και Ολοκλήρωση Οπλικών Συστημάτων

Κατά την υλοποίηση σύνθετων και πολύπλοκων αμυντικών προγραμμάτων, η ύπαρξη αξιόπιστων συνεργατών οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, είναι ανεκτίμητη για την εξασφάλιση της επιτυχούς και έγκαιρης παράδοσης του τελικού έργου.

Από την ίδρυση της η ΣΣΜΑΡΤ, έχει συμμετάσχει σε μεγάλα αμυντικά προγράμματα, αναλαμβάνοντας την πλήρη διαχείριση συγκεκριμένων τμημάτων των προγραμμάτων, καθώς και την ολοκλήρωση και παράδοση οπλικών συστημάτων (combat system integration).

Η Ολοκλήρωση Οπλικών Συστημάτων αφορά στην μεθοδολογική εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών διαχείρισης έργων και τεχνικών οδηγιών, από εξειδικευμένο προσωπικό, με τελικό στόχο την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου λειτουργικού συστήματος, σαν αποτέλεσμα της διασύνδεσης των επιμέρους υποσυστημάτων. Η συγκεκριμένη διαδικασία εκτελείται με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων, των προδιαγραφών επιδόσεων, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού του έργου.

Ο υπεύθυνος ολοκλήρωσης, τελικά ολοκληρώνει το οπλικό σύστημα στην πλατφόρμα-φορέα του με στόχο την επίτευξη ενός λειτουργικού, επιχειρησιακού συνόλου, στο οποίο όλες οι απαιτούμενες λειτουργίες σε ότι αφορά την υποστήριξη, το υλικό, το λογισμικό και η εκπαίδευση, είναι διαθέσιμες.

Η ΣΣΜΑΡΤ ειδικεύεται στην ολοκλήρωση συστημάτων radar, ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου σε συστήματα διαχείρισης μάχης, συμπεριλαμβανομένων των οπλικών συστημάτων. Η ολοκλήρωση των συστημάτων αυτών υλοποιείται μέσα από την εκτέλεση των ακόλουθων φάσεων εργασίας: Επίβλεψη Εγκατάστασης, Θέση σε Λειτουργία (Setting to Work), Δοκιμές εν Όρμω (Harbour Acceptance Test) , Δοκιμές Ολοκλήρωσης Συστημάτων (System Integration Tests), Δοκιμές Αποδοχής εν Πλω (Sea Acceptance Trials) και Δοκιμές Πυρών Αποδοχής (Live Firing Trials).