Δραστηριότητες

Παραγωγή

Η εγκατάσταση και λειτουργία εξειδικευμένων γραμμών παραγωγής με σκοπό την παραγωγή περιορισμένου αριθμού προϊόντων καθώς και η υλοποίηση τροποποιήσεων και μετασκευών σε υπάρχοντα συστήματα με βάση τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη, αποτελούν συνήθη πρακτική στην αμυντική βιομηχανία.

   

Γενική Επισκευή, Εκσυγχρονισμός και Συντήρηση Συστημάτων

Ο κύκλος ζωής των αμυντικών συστημάτων είναι εγγενώς ιδιαίτερα εκτεταμένος, τόσο λόγω των επιχειρησιακών απαιτήσεων, όσο και λόγω των ιδιαίτερα υψηλών επενδύσεων σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και παραγωγής. Η διατήρηση σε υπηρεσία, αλλά και η βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών, καθώς και η αντιμετώπιση της τεχνολογικής απαξίωσης των συστημάτων σε χρήση, απαιτούν την σωστή συντήρηση και την περιοδική γενική επισκευή και εκσυγχρονισμό των συστημάτων αυτών.

   

Διαχείριση Έργων και Ολοκλήρωση Οπλικών Συστημάτων

Κατά την υλοποίηση σύνθετων και πολύπλοκων αμυντικών προγραμμάτων, η ύπαρξη αξιόπιστων συνεργατών οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, είναι ανεκτίμητη για την εξασφάλιση της επιτυχούς και έγκαιρης παράδοσης του τελικού έργου.

   

Ολοκληρωμένη Λογιστική Υποστήριξη

Η ολοκληρωμένη λογιστική υποστήριξη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τόσο οι ένοπλες δυνάμεις, όσο και η αμυντική βιομηχανία. Όσο ο αριθμός των συστημάτων σε υπηρεσία αυξάνει και λόγω της αλματώδους εξέλιξης της τεχνολογίας, είναι παραπάνω από αναγκαία η εξασφάλιση ότι ο τελικός χρήστης θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος, ότι η διαθέσιμη βιβλιογραφία θα είναι πάντα ενημερωμένη και ότι τα αναγκαία ανταλλακτικά και η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη θα είναι άμεσα διαθέσιμα σε κάθε ζήτηση.